İletişim:

Çerçeve bir standart olarak 1987 yılında uygulamadaki yerini alan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir ürün ve hizmet standardı değil; bir yönetim standardıdır. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları serisi, yayımlandığı tarihten bugüne kadar, her sektördeki ve her ölçekteki şirketler için uygulama alanı bulmuştur. Bunun yanında uluslararası kabul görmüş bir standartlar serisi olarak da öne çıkmaktadır. ISO 9000 serisindeki ISO 9001 Standardı ise, kuruluşlarda Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması sürecinde uygulanması gereken koşulları tanımlayan standarttır. Dolayısıyla ISO 9000 serisinde belgelendirmeye esas teşkil eden (belgelendirmesi yapılan), ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardıdır.

ISO 9001 Standardının Amacı
ISO 9001 standartlarının amaçları şu şekilde sıralanabilir:
•    Kuruluşlarda etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulacağı, nasıl dokümantasyon sağlanacağı ve sürdürülebileceği konularında yol göstermek.
•    Şirketler arasında güven ortamını meydana getirmek.
•    Proseslerin (süreç) yönetilmesiyle ürün / hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve iyileştirilmesi.
•    Müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığı noktasında güven verilmesi.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri

1.    Müşteri odaklılık: Bütün kuruluşlar faaliyet ve uygulamalarında, müşteri beklentilerini ve taleplerini esas almalıdır. Müşterilerin günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçları iyi analiz edilmelidir. Üretimde ve hizmet sunumunda müşteri beklentileri istikametinde hareket etmek hatta beklentilerin ötesine geçmek temel prensip olmalıdır.
2.    Liderlik: Lider, etkileyebilen, yönlendirebilen ve yönetebilen kişidir. İş dünyasında ise lider, şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için maiyetinde çalışanları etkileyebilen ve ardından sürükleyebilen kişidir. Çalışanları motive etme ve kuruluşu belirlenen hedeflere ulaştırmada en önemli rol liderindir. Hedef birliğini ve istikameti lider belirler.
3.    Çalışanların katılımı: Bir kuruluştaki çalışanların her biri pozisyonuna bakılmaksızın o kuruluş için bir değer ifade etmektedir. Bir çalışandan %100 kapasite ve verimle faydalanabilmek için o çalışanın katılımcı olması gerekir.
4.    Proses yaklaşımı: Kaynakların yerinde kullanımı ile uygulamaların doğru yönetimi, sonuca ulaşabilmek için en önemli faktörlerdendir. Bunu sağlamanın yolu proseslerin hazırlanmasından geçmektedir.  Hazırlanan prosesler;
Hedefleri belirleme ve planlama (P),
Uygulama (U),
Kontrol etme (K)
Ölçümleyerek sürekli iyileşmeyi sağlama (Ö)
Şeklinde tarif edilen PUKÖ döngüsü ile yönetilmelidir.
5.    Yönetimde sistem yaklaşımı: Birbirleriyle bağıntısı olan süreçler, bir sistem dahilinde ele alınarak tanımlanmalıdır. Bu yöntem, süreçlerin daha iyi anlaşılmasını ve yönetilmesini sağlayacaktır. Aynı yöntem, şirketlerin, hedeflere ulaşmadaki etkinliğini artıracak ve verimliliği yükseltecektir.
6.    Sürekli iyileştirme: ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi standardındaki en temel prensiplerden biri “sürekli iyileştirme” ilkesidir. Kuruluşun iyileştirme çalışmaları, yalnızca sertifika almaya yönelik olmamalıdır. Aynı zamanda kuruluşun uzun vadedeki kalıcı hedeflerinden biri olmak durumundadır. Ayrıca iyileştirme çalışmaları, yalnızca üretilen mal veya hizmetlere yönelik değil; bu mal ve hizmetlerin üretiminden satışına kadar ki bütün süreçlerde uygulanmalıdır.
7.    Karar vermede gerçekçi yaklaşım: Doğru kararlar vermek ve etkin kararlar almak için, faaliyetler sonucunda elde edilen tüm veriler kullanılmalı ve iyi analiz edilmelidir.
8.    Karşılıklı çıkara dayanan tedarikçi ilişkileri: Şirketler, beraber iş yaptıkları tedarikçilerle ve taşeron firmalarla bir çıkar ilişkisi içindedir. Dolayısıyla birbirlerinden bağımsız değillerdir ve taraflar, birbirlerine artı değer yaratmak durumundadır.

ISO 9001 (2008) Standardı Maddeleri

•    Kapsam
•    Bilgi Referansları
•    Kavramlar ve tanımlar
•    Kalite Yönetim Sistemi
•    Yönetim Sorumluluğu
•    Kaynak Yönetimi
•    Ürün Gerçekleştirme
•    Ölçme ve Analiz

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun şekilde faaliyet yürüten işletmeler birtakım faydalara sahip olmaktadır. Buna göre;
•    Müşteri odaklı yaklaşımla hareket eden kuruluşlardaki müşteri şikâyetleri azalmakta, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı artmaktadır.
•    Müşterinin talep ve beklentilerine yönelik ürün ve hizmet sunulduğu için, daha iyi ürün ve daha kaliteli hizmet tasarımı gerçekleştirilmektedir. Kaliteli tasarım ve iyi planlama ile maliyetler azaltılmaktadır.
•    Efektif faaliyet planları ile sorunlar hızlıca çözülmekte, etkin bir yönetim anlayışı sergilenmektedir. Bu sayede işletmenin bütünü kontrol altında tutulmaktadır.
•    ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının prensipleri çalışanların faaliyetlere daha fazla katılımını sağlamakta, motivasyon ve bağlılıklarını artırmaktadır.
•    Çerçeve bir standart olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bir kuruluşun tüm departmanlarında sürekli iyileştirme sağladığı için kuruluştaki kalifiye çalışan oranı artmaktadır.
•    ISO 9001 Standardı, uygulayıcı şirketlerin iş dünyasındaki imajını güçlendirmekte; müşterilerin şirkete duyduğu güveni artırmaktadır.
•    Yeni pazarlara açıldıkları takdirde şirketlere, rakiplerle güçlü rekabet avantajı sağlamaktadır.
•    Şirket bünyesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile yönetsel ve sistematik bir altyapı kurulmakta; bu durum, kurumsallaşmaya zemin hazırlamaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci
ISO 9001 KYS Belgesi almak isteyen şirketlerin belgelendirme denetimlerine girmeden önce sistemi, işletme bünyesinde kurmuş ve faaliyete geçirmiş olması gereklidir.
Şirketlerin belgelendirme öncesinde bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalayarak, sistem kurulumu ve belgelendirme denetimlerine hazırlık amacıyla hizmet alması faydalı olacaktır. Danışmanlık firması tarafından bu süreçte, eğitim, danışmanlık, sistem kurulumu ve denetimlere hazırlık gibi hizmetler verilmektedir. Bu sayede şirket, bir bütün halinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun hale gelmektedir.
Sertifikasyon kuruluşuna yapılacak başvuru ile belgelendirme süreci başlamaktadır. Yapılacak denetimler neticesinde belgelendirme kuruluşu,
•    Şirketin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gereklerine uygun faaliyet yürüttüğüne,
•    Standardın hedeflerini ve prensiplerini her zaman gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğuna,
•    Sistemin işletmede etkin bir şekilde uygulandığına,
Kanaat getirirse denetimleri şirket adına olumlu şekilde sonuçlandıracaktır. Denetimlerden başarıyla çıkan şirkete ISO 9001 KYS Belgesi takdim edilmektedir.

ISO 9001 Standardını Kimler Tarafından Uygulanabilir?

Çerçeve bir standart olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, küçük ve orta ölçekli işletmelerden küresel şirketlere kadar bütün şirket tiplerine uygulanabilmektedir. Standardın uygulanmasında herhangi bir sektör kısıtlaması da bulunmamaktadır. Ürün ve hizmet sağlayan her türlü sektör ve işletmede uygulanması mümkündür.

pexels-photo-4503023

Vizyon ve Misyon

“Kalite Her Zaman Kazanır” bilinciyle ve mottosuyla organize ettiği çalışmaları yürütür, etik değerlere önem verir.

pexels-photo-6615076

Kalite Politikamız

Kaynağı en etkin, en verimli şekilde kullanıp, yaratıcı, yenilikçi ve rasyonel bakış açısıyla birleştirerek hizmetlerimizi oluşturmak.

pexels-photo-5273563

Çözüm Ortaklığı

Çözüm Ortaklarımızla, 25 yıllık tecrübemizin BELGELENDİRME UZMANLIĞI sektörüne sağladığı tecrübeyi paylaşıyoruz.

image2-home2

İnsan Kaynakları

BELGELENDİRME UZMANI olarak, ülkemizin en değerli varlığının genç, çalışkan, tutkulu ve iyi yetişmiş insan kaynağı olduğunu biliyoruz.

Soru Sorun

İSO CE TSE

Marka Patent

Belgelendirme Uzmanı'na

Hoş geldiniz.. Türkiye’nin en hızlı belge sağlayıcısı olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

0850 303 81 84